REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu o nazwie Innovation AD #BestStartup (zwanego dalej „Programem”) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy ? pod numerem KRS: 00000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 016102001 (dalej ?Organizator?).
 2. Program zostanie przeprowadzony w dniach od 1 lutego 2016 roku do 22 czerwca 2016 roku.
 3. Regulamin stanowi podstawę Programu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. Decyzje dotyczące Programu i jego Regulaminu podejmuje Organizator.
 4. Regulamin Programu dostępny jest na stronie innovationad.pl.

ZGŁOSZENIA

 1. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
 3. W ramach Programu zostanie wyłoniony najlepszy Projekt, spośród wszystkich zgłoszonych, spełniających następujące kryteria:
 4. Wypracowany model biznesowy
 5. Wypracowane MVP.
 6. Jury Programu składa się z osób wyznaczonych przez Organizatora. W skład jury (dalej ?Jury?) wchodzą jurorzy, który biorą udział w obradach oraz mentorzy (dalej ?Mentorzy?), którzy oprócz wypełniania zadań Jurora, biorą udział w procesie mentoringowym, o którym mowa w pkt. 18 Regulaminu.
 7. Uczestnicy oświadczają że:
  1. Zapoznali się z Regulaminem oraz akceptują wszelkie jego postanowienia;
  2. Projekt stanowi rezultat indywidualnej i oryginalnej twórczości i nie narusza niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem albo na podstawie zobowiązania, oraz że przysługują im wszelkie prawa do zgłoszenia jej do Programu, a ponadto korzystanie z Projektu zgodnie z Regulaminem będzie zgodne z prawem i dobrymi obyczajami;
  3. Dane podane w zgłoszeniu do Programu są zgodne z prawdą, a ich przetwarzanie przez organizatora będzie zgodne z prawem i nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. Uczestnikom przysługują prawa do zgłaszanego Projektu w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w Programie oraz w sposób określony w Regulaminie, a ponadto, że w powyższym zakresie prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a korzystanie z nich w zakresie przewidzianym w Regulaminie nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich lub chronionej tajemnicy;
  5. Z momentem zgłoszenia Projektu, Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (dalej ?Licencji?) wraz z prawem sublicencji na korzystanie z Projektu (w tym Materiałów Multimedialnych, o którym mowa w pkt. 11 Regulaminu) i rozporządzanie nimi w następujących celach:
   1. we wszelkich związanych z Programem działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz płyt CD, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie i remitowanie audycji, filmów, zdjęć i prezentacji o Projekcie, publikowanie w prasie w związku z informowaniem o Programie;
   2. w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m. in. prezentację w ramach szkoleń i prelekcji, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Projektu i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Programu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami, w tym Projektem;

W powyższych celach Organizator jest uprawniony do korzystania z Projektów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wszystkich wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Programie oraz promocję Uczestników.

6. Ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.

ETAPY PROGRAMU

Etap I

 1. Program realizowany jest w czterech etapach.
 2. W etapie pierwszym zadaniem uczestników Programu jest zgłoszenie Projektu do Programu w okresie od 1 lutego 2016 roku do 19 lutego 2016 roku poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.innovationad.pl
  2. zamieszczenia filmu / prezentacji multimedialnej / zdjęć (dalej ?Materiały Multimedialne?) ? prezentujące/y Projekt, zgłaszany przez Uczestników do Programu.

UWAGA: Film nie może być dłuższy niż 2 minuty; Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej nić 10 slajdów; liczba zdjęć nie może być większa niż 5.

  1. Podczas etapu pierwszego wyznaczone przez Organizatora Jury ocenia zgłoszenia i kwalifikuje Uczestników do etapu drugiego ? etapu szkolenia grupowego.
   1. Celem etapu pierwszego jest wyłonienie najlepszych 20 Projektów. Uczestnicy tych projektów wezmą udział w Szkoleniu grupowym oraz wystąpią na małej scenie podczas konferencji Innovation AD #DAY (dalej ?Konferencja?) w dniu 16 maja 2016 w Centrum Konferencyjnym Muranów, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, oprócz uczestników, którzy zakwalifikują się do TOP 5 i wystąpią na dużej scenie podczas konferencji, o czym mowa w pkt. 23 Regulaminu.
   2. Jury wybierze Uczestników I Etapu na podstawie poniższych kryteriów:

Zgłaszający muszą spełniać następujące warunki:

   • wypracowany model biznesowy
   • wypracowane MVP

 Ocena jury będzie uwzględniać:

   • Potencjał marketingowy usługi / produktu do komercjalizacji. Komercjalizacja rozumiana jako zarabianie na usłudze / produkcie, a w dłuższej perspektywie czasowej finansowa samodzielność startupu bez potrzeby inwestowania ze źródeł zewnętrznych. Potencjał komercjalizacji może być oceniany zarówno dla startupów we wstępnej fazie rozwoju jak i dla przedsięwzięć, które już osiągają przychody ze sprzedaży.
   • WOW factor / Game changing idea – na ile usługa lub produkt jest świeżą, niespotykaną dotąd ideą, która wywołuje pozytywną reakcję tych, którzy się o niej dowiadują? Dodatkowo w wymiarze wartości biznesowej: czy ten produkt lub usługa ma szansę wpłynąć na rynek (np. wykreować nowe potrzeby i zdefiniować nową kategorię) lub zmienić reguły istniejącej kategorii i w nowy sposób zaspokoić istniejące już potrzeby konsumentów?

Etap II

    1. Nie później niż do 9 marca 2016 roku Organizator opublikuje listę Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego.
    2. Kwalifikacja do etapu drugiego nastąpi na podstawie analizy danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz podczas spotkania jurorów w dniu wyznaczonym przez Organizatora.
       1. W etapie drugim Uczestnicy biorą udział w szkoleniu grupowym zakończonym wybraniem Projektów przez Mentorów do etapu trzeciego ? mentoringu.

Etap III

       1. W etapie trzecim uczestnicy biorą udział w trwającym przez miesiąc mentoringu z Mentorami Programu. Zasady współpracy mentoringowej określone są w oddzielnym dokumencie zwanym: ?Kontrakt Mentor – Mantee? (dalej ?Kontrakt?). Uczestnicy oraz Mentor są zobowiązani do podpisania Kontraktu przed rozpoczęciem okresu mentoringowego.
       2. Etap trzeci zakończony jest prezentacjami Projektów przed Jury programu.
       3. Prezentacje odbędą się w dniu 22 kwietnia 2016, w miejscu wskazanym przez Organizatora. W tym dniu Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się w miejscu wskazanym przez Organizatora, w celu osobistego przedstawienia Projektu przed Jury lub jeśli Uczestnik nie ma możliwości osobistego stawienia przed Jury, może dokonać prezentacji Projektu online poprzez wideokonferencję zorganizowaną przez Organizatora, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Organizatora.
       4. Prezentacja powinna trwać nie dłużej niż 5 min. Po przedstawieniu prezentacji Jury przysługuje przez czas nie krótszy niż 5 min prawo zadawania Uczestnikom pytań dotyczących Projektów.
       5. Skład Jury oraz harmonogram prezentacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Programu www.innovationad.pl do dnia 1 marca 2016 roku.
       6. Celem etapu trzeciego jest wybór 5 najlepszych Projektów (dalej ?TOP 5?), a Uczestnicy, którzy je reprezentują wystąpią podczas Konferencji Innovation AD #Day w dniu 16 maja 2016 w Centrum Konferencyjnym Muranów, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
       7. Jury wybierze zwycięski Projekt spośród Projektów ?TOP 5?, który otrzyma nagrodę główną, o której mowa w pkt. 27.

Etap IV

       1. Do etapu czwartego przechodzi TOP 5.
       2. Etap czwarty polega na indywidualnych szkoleniach z zakresu umiejętności prezentacyjnych. Szkolenie prowadzone jest przez Mentorów na zasadach określonych w Kontrakcie.

NAGRODY

       1. Nagrodą główną (dalej ?Nagroda główna)? w Programie jest wyjazd na festiwal Lions Innovation w dniach 21 ? 22 czerwca 2016 roku finansowany przez Organizatora.
       2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody publiczności w postaci kuli z wizytówkami publiczności, zbieranymi przy rejestracji na konferencję (dalej: ?Nagroda publiczności?).
       3. Kandydatami na Nagrodę publiczności są wszystkie Projekty, które wyłonione zostały przez Jurorów w etapie trzecim Programu ? TOP 5.
       4. Nagroda publiczności przyznana zostanie Projektowi, który zdobędzie najwięcej głosów publiczności zgormadzonej na Konferencji. Głosowanie odbędzie się niejawnie podczas Konferencji poprzez wskazanie Projektu na specjalnie dedykowanej platformie online / aplikacji.
       5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody głównej, jeżeli w ocenie Jury Programu, żaden z Projektów zgłoszonych do Programu nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

REKLAMACJE

       1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji Programu mogą być zgłaszane za pośrednictwem e-maila na adres ewelina.kiszka@sar.org.pl.
       2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail składającego reklamację, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
       3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
       4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku określonym w punkcie powyżej, od momentu otrzymania właściwego uzupełnienia. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
       5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail podany w reklamacji.
       6. Werdykt Jury w zakresie wyboru Nagrodzonego Projektu nie podlega reklamacji.

DANE OSOBOWE

       1. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Programu (?Dane?), jest Organizator.
       2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Programu. Za zgodą osób, których Dane dotyczą, Dane przetwarzane będą również w innych celach, w tym w celach marketingowych.
       3. Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto osoby te są zobowiązane do poinformowania Organizatora o jakiejkolwiek zmianie Danych.
       4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetworzenie celu przeprowadzenia Programu uniemożliwia wzięcie udziału Programie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Programu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
       2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczenia Projektu z Programu i/lub utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody.
       3. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszały praw nabytych podmiotów biorących udział w Programie ani nie będą zmieniały istotnych warunków Programu. O zmianach Organizator poinformują na stronie internetowej innnovationad.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przedstawiamy Komitet Innvoation Ad 2016

Komitet

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close