REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą ?Innovation AD #Award? (dalej ?Konkurs?) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy ? pod numerem KRS: 00000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 016102001 (dalej ?Organizator?).
 2. Decyzje dotyczące Konkursu i jego Regulaminu, oraz zatwierdzania prac podejmuje Komitet Organizacyjny Innovation AD składający się z osób powołanych przez Organizatora (dalej ?Komitet Organizacyjny Konkursu?).
 3. Przewodniczącym Konkursu (dalej ?Przewodniczący Konkursu?) jest osoba wskazana przez Organizatora. Przewodniczący Konkursu czuwa nad przebiegiem Konkursu oraz ma decydujący głos w kwestiach spornych.
 4. Audytorem Konkursu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wybrana przez Organizatora (dalej ?Audytor?), do której zadań należy czuwanie nad zgodnością prac jury z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obliczanie wyników głosowania na zasadach określonych w Regulaminie, a także dokonywanie wykładni Regulaminu na wniosek przedstawiciela Organizatora.
 5. Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach konkursowych, szczegółowy opis kategorii: na stronie innovationad.pl (dalej ?Kategorie?). W każdej z Kategorii dodatkowo można dokonać zgłoszenia w podkategorii: Kampania społeczna.:

I. INTERACTIONII. 

II. SMART USE OF DATA

III.USABILITY

IV. TOUCHPOINT

V. INSIGHT

VI. INTEGRATION

VII. TECHNOLOGY

VIII. PRODUCT

IX. OPEN

 

ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszeniu do Konkursu podlegają prace opisujące działania związane z Kategoriami (dalej ?Prace?), prowadzone przez osoby i podmioty z branży komunikacji marketingowej, marketingu i mediów oraz wszelkie inne osoby lub podmioty, których Prace związane są z Kategoriami (dalej ?Podmiot Zgłaszający?, ?Uczestnik?).
 2. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie podmiot indywidualny, tj. agencja komunikacji marketingowej (dom mediowy, agencja reklamowa, interactive itp.), rozumiany jako ?brand? bezpośrednio odpowiedzialny za pracę z Klientem i obsługujący Klienta pod własną marką (dalej ?Podmiot Indywidualny?). Jeżeli Podmiot Indywidualny jest częścią/należy do Grupy agencji, możliwe jest dopisanie po nazwie brandu zgłaszającego prace, również nazwy grupy, w ramach której działa podmiot. Określenie nazwy Uczestnika powinno być uzupełnione w Dokumencie Proceduralnym w miejscu ?Zgłaszający? lub ?Współzgłaszający? w następujący sposób: nazwa podmiotu indywidualnego (nazwa grupy). Podanie nazwy grupy nie jest obligatoryjne.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik poda jedynie nazwę grupy (w ramach której działalność prowadzi więcej niż jeden podmiot indywidualny), wówczas Organizator zgłosi się do Uczestnika z prośbą o uzupełnienie brakującej nazwy Podmiotu Indywidualnego, który pracował dla danego Klienta.
 4. Po dokonaniu Zgłoszenia Podmiot Zgłaszający nie ma możliwości dokonania zmiany zgłoszonej nazwy. Organizator, w przypadku gdy podczas weryfikacji Zgłoszeń wykryje nieścisłości w tym zakresie, po uprzedniej konsultacji z Podmiotem Zgłaszającym ma możliwość dokonania zmiany zgłoszonej nazwy.
 5. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie Prace opisujące działania:
  a)zrealizowane w okresie od 07 marca 2015 do 11 marca 2016 roku (w przypadku wydarzeń o charakterze jednorazowym) lub,
  b)zrealizowane w tym okresie etapy szerszych działań (w przypadku działań o charakterze długotrwałym / stałym).
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie, najpóźniej do dnia 11 marca 2016 roku zgłoszenia (dalej ?Zgłoszenie?).
 7. Dokonanie Zgłoszenia wymaga:
  a) Zarejestrowania i zalogowania na platformie: platforma.sar.org.pl. (dalej ?Platforma?) oraz prawidłowego wypełnienia dokumentu proceduralnego (dalej ?Dokument?) udostępnionego na Platformie, zgodnie z instrukcjami i wskazaniami zamieszczonymi na Platformie. W ramach Platformy oraz Dokumentu, Podmiot Zgłaszający powinien m.in.
 • Zamieścić w miejscu oznaczonym ?Dostępne konkursy ? Innovation AD? Pracę, na którą składa się:

I. Formularz zgłoszenia

II. film prezentujący Pracę (dalej ?Film?) – audiowizualną prezentację lub ?videoclip? opisujący rozwiązanie objęte Pracą. UWAGA: Film nie może być dłuższy niż 2 minuty;

III. ponadto fakultatywnie dla wszystkich kategorii, możliwe jest zamieszczenie dodatkowych materiałów graficznych ilustrujących Pracę tj.: layouty prasowe, zdjęcia, kreacje internetowe itp., z wyjątkiem prezentacji w formacie Power Point, zgodnie z funkcjonalnościami Platformy; UWAGA: Podmiot Zgłaszających może wgrać na Platformę nie więcej niż 5 dodatkowych plików.

b) Po wypełnieniu Dokumentu zgodnie z funkcjonalnościami Platformy – wydrukowania Dokumentu, podpisania go przez: osobę odpowiedzialną za Zgłoszenie oraz osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu Zgłaszającego.

c) Dokonania opłaty od Zgłoszenia (dalej ?Opłata?), której wysokość uzależniona jest od terminu, w jakim Zgłoszenie jest wysyłane:

Dla Członków SKM SAR
I termin zamknięcia Zgłoszeń ? do 26 lutego 2016, godzina 24.00 ? opłata 1 500 zł NETTO + 23% VAT;
II termin zamknięcia Zgłoszeń ? do 11 marca 2016, godzina 15.00 ? opłata 1 800 zł NETTO + 23% VAT

Dla firm spoza SKM SAR
I termin zamknięcia Zgłoszeń ? do 26 lutego 2016, godzina 24.00 ? opłata 1 700 zł NETTO + 23% VAT;
II termin zamknięcia Zgłoszeń ? do 11 marca 2016, godzina 15.00 ? opłata 2 000 zł NETTO + 23% VAT

W przypadku gdy Zgłoszenia dokonuje więcej niż jeden Podmiot Zgłaszający (Współzgłoszenie), za każdy dodatkowy Podmiot Zgłaszający obowiązkowa jest dopłata w wysokości 300 zł NETTO + 23% VAT. W takiej sytuacji, Podmioty Zgłaszające powinny samodzielnie, w oznaczonym miejscu Dokumentu na Platformie, wpisać kwotę za Zgłoszenie, która jest następnie weryfikowana przez Organizatora po zamknięciu etapu przyjmowania zgłoszeń..

Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora.

Dane do przelewu: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa BZ WBK 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684;

d)Przesłania na adres Organizatora tj: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub wysłania na adres e-mail: ewelina.kiszka@sar.org.pl podpisanego Formularza wraz z potwierdzeniem dokonania Opłaty.

 1. Techniczne wymogi do zgłaszanych Prac
  a)Wszystkie materiały kreatywne należy wgrać na platformie konkursowej wg opisanej poniżej specyfikacji
  I. Materiały filmowe – wszystkie materiały filmowe należy wgrać online na platformie wg poniższej specyfikacji:
 • Waga jednego pliku nie może przekroczyć 100MB
 • Format: MPEG2 lub MPEG4 – (preferowane mp4/mov, dopuszczamy również avi/mpeg/mpg/flv/wmv)
 • Video
 • Resolution: minimum 720 x 576
 • Audio
 • Stereo, 16bit, 48kHz
 • Bitrate: 224 kbpsII. Materiały audio
 • MP3 (bitrate 320kbps)III.Materiały graficzne
 • pliki w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi lub 72 dpi i przestrzeni barw RGB, dłuższy bok 297 mmIV. Pliki Flash
 • Format swf lub fla
 • Do 2 minutV. Linki URL
 • Linki należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w wyznaczonym miejscu
 1. Na elementach zgłoszenia, które zostaną zaprezentowane Jurorom nie mogą zostać umieszczone żadne elementy identyfikujące Uczestników, z wyjątkiem zgłoszeń o charakterze autopromocyjnym, lub gdy wymienienie danego podmiotu jest niezbędne do opisania zgłoszenia. Złamanie niniejszego postanowienia może wiązać się z dyskwalifikacją Zgłoszenia.
 2. Za moment dokonania Zgłoszenia uważa się chwilę doręczenia Organizatorowi podpisanego Dokumentu wraz z potwierdzeniem dokonania Opłaty, w wysokości określonej w Regulaminie.
 3. Podmiot Zgłaszający oraz osoby podpisane pod Zgłoszeniem, oświadczają że:
  a) Zapoznały się z regulaminem Konkursu oraz akceptują wszelkie jego postanowienia;
  b) Praca stanowi rezultat indywidualnej i oryginalnej twórczości i nie narusza niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem albo na podstawie zobowiązania, oraz że przysługują im wszelkie prawa do zgłoszenia jej do Konkursu, a ponadto korzystanie z Pracy zgodnie z Regulaminem będzie zgodne z prawem i dobrymi obyczajami;
  c) Dane podane w zgłoszeniu do Konkursu są zgodne z prawdą, a ich przetwarzanie przez organizatora będzie zgodne z prawem i nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
  d) Podmiotowi Zgłaszającemu przysługują prawa do zgłaszanej Pracy oraz wszystkich przesyłanych, załączanych lub zamieszczanych w ramach Zgłoszenia lub Pracy materiałów (dalej łącznie ?Materiały?), w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w Konkursie oraz w sposób określony w Regulaminie a ponadto, że w powyższym zakresie prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a korzystanie z nich w zakresie przewidzianym w Regulaminie nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
  e) Podmiot Zgłaszający udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (dalej ?Licencji?) wraz z prawem udzielania sublicencji na przechowywanie Prac oraz Materiałów oraz korzystanie z nich i rozporządzanie nimi w następujących celach:
 • we wszelkich związanych z Konkursem działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz płyt CD zawierających Prace/Materiały, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie i remitowanie audycji, filmów i prezentacji Konkursie, publikowanie w Prasie w związku z informowaniem o Konkursie;
 • w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m. in. prezentację w ramach szkoleń i prelekcji oraz publiczne wystawienie i prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Prac/Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami, w tym Pracami/Materiałami;

W powyższych celach Organizator jest uprawniony do korzystania z Prac oraz Materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wszystkich wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie oraz promocji Uczestników.

f) Ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.

 1. Każda z Prac może być zgłoszona w dowolnej liczbie Kategorii, z tym jednak zastrzeżeniem, że jedna i ta sama Praca nie może zostać zgłoszona oddzielnie przez oddzielne Podmioty Zgłaszające. Jedna Praca może być zgłoszona przez więcej niż jeden Podmiot Zgłaszający jedynie w ramach Współzgłoszenia.
 2. W przypadku zgłoszenia Pracy w kilku Kategoriach takie Zgłoszenia traktowane są jako odrębne. Podmiot Zgłaszający pracę w kilku Kategoriach zobowiązany jest do wniesienia oddzielnej opłaty za Zgłoszenie w każdej Kategorii.
 3. Organizator sprawdzi poprawność Zgłoszenia z wymaganiami. W przypadku braku wymaganych danych, informacji lub Materiałów w danym Zgłoszeniu Organizator poinformuje o tym Podmiot Zgłaszający. Do momentu usunięcia błędu nie będzie możliwe zamknięcie Zgłoszenia i wydrukowanie Dokumentu.
 4. Organizator, po uprzednim uzgodnieniu z Podmiotem Zgłaszającym, zastrzega sobie prawo do zmiany Kategorii zgłoszonej Pracy, jeżeli uzna, że Praca została zgłoszona w niewłaściwej Kategorii.
 5. Przekroczenie ostatecznego terminu przyjmowania Zgłoszeń lub przygotowanie lub przesłanie Zgłoszenia w sposób niezgodny z podaną przez Organizatora specyfikacją uprawnia Organizatora do nieprzyjęcia Zgłoszenia. W takim przypadku wniesiona Opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
 6. Podmioty Zgłaszające obowiązane są do dopełnienia we własnym zakresie wszelkich warunków związanych z obiegiem dokumentów potrzebnym do uiszczenia płatności przewidzianej za Zgłoszenia oraz innych ewentualnych opłat, jak np. za druk nominacji w katalogu, opłaty za dodatkowe statuetki i dyplomy, zaproszenia na Galę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Podmioty Zgłaszające oraz osoby działające na ich rzecz lub w ich imieniu wszelkich formalności (purchase order). Jednoznacznym zamówieniem na udział w Konkursie, oraz druk nominacji w katalogu dla Organizatora jest dostarczenie Formularza wraz z potwierdzeniem Opłaty, przez Podmiot Zgłaszający zgodnie z terminami określonymi w Regulaminu. W związku z powyższym na Formularzu wymagany jest podpis: osoby odpowiedzialnej za Zgłoszenie, oraz osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu Zgłaszającego.

JURY

 1. Zwycięskie Prace wyłonione zostaną przez jury Konkursu (dalej ?Jury?), które składa się z jurorów, będących osobami wybranymi przez Komitet Organizacyjny Konkursu i Organizatora Konkursu (dalej ?Jurorzy?). Jurorzy oświadczają, iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem, w tym zasadami pracy Jury i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 2. Wybór zwycięskich Prac przez Jury odbywa się w dwóch etapach: etapie I odbywającym się w trybie on?line (dalej ?Etap I?) oraz etapie II odbywającym się na posiedzeniu (obradach) Jury (dalej ?Etap II?).
 3. Funkcję przewodniczącego grupy jurorskiej (dalej ?Przewodniczący?) pełni osoba wskazana przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Wraz z zespołem technicznym, Przewodniczący nadzoruje pierwszy etap głosowania, liczenia głosów, oraz pomaga w obradach Jury podczas Etapu II. Przewodniczący bierze udział w głosowaniu, na takich samych zasadach jak Juror.
 4. Juror nie ma prawa oceniać Prac zgłoszonych przez Podmioty Zgłaszające, którymi kieruje, kierował, w których pracuje lub pracował, bądź jest lub był z nimi w inny sposób związany w którymkolwiek momencie w okresie od dnia 07 marca 2015 roku do dnia oddania ostatniego głosu podczas Etapu II.
  W przypadku zauważenia przez Jurora, że Praca została zgłoszona przez osobę lub podmiot o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest:
  a) W Etapie I – oznaczyć ten fakt przy użyciu funkcji ?wstrzymuję się?, jeżeli nie został uprzednio automatycznie wykluczony z głosowania nad daną Pracą przez system Strony udostępnionej do głosowania.
  b) W Etapie II – oznaczyć ten fakt na Karcie Jurora znakiem ?X?  przy Pracy objętej wyłączeniem.
 5. Organizator oraz Audytor konkursu będą monitorowali przebieg prac Jurorów.

I Etap

 1. Celem Etapu I jest wyłonienie najlepszych Prac i sporządzenie zawierającej je Short listy (dalej ?Short listy?) w poszczególnych Kategoriach.
 2. Etap I trwa od 18 marca do 04 kwietnia 2016 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może z własnej inicjatywy lub na wniosek Jurorów zmienić czas trwania Etapu I.
 3. W czasie trwania Etapu I Jurorzy otrzymają od Organizatora indywidualny kod dostępu do strony, na której znajdować się będą Prace uczestniczące w Konkursie (dalej ?Strona?). W terminie wskazanym przez Organizatora Jurorzy muszą ocenić wszystkie Prace zgłoszone do Konkursu w Kategoriach, do których zostali przypisani, z zastrzeżeniem pkt 21 niniejszego Regulaminu.
 4. Ocena Prac przez Jurora powinna polegać na ocenie, które Prace zdaniem Jurora powinny znaleźć się na Short liście poprzez dokonanie oceny IN (?zasługuje na Short listę?) albo OUT (?nie zasługuje na Short listę?). W przypadkach wskazanych w pkt. 26 a) Regulaminu wybrać opcję ?Wstrzymuję się.
 5. Juror ma prawo zgłoszenia „protestu”, używając w tym celu przycisku ?Protest?, w związku z zauważonymi uchybieniami. W takim przypadku Organizator otrzymuje automatycznie oficjalne zgłoszenie protestu i weryfikuje dane oprotestowanej Pracy. W wypadku otrzymania wyjaśnień na zgłoszony protest, Organizator przesyła wyjaśnienia do wszystkich Jurorów danej Kategorii. Juror może przyjąć lub odrzucić wyjaśnienie, wyrażając to poprzez swoją ocenę Pracy.
 6. Juror może poprosić o dodatkowe informacje od Podmiotu Zgłaszającego, Organizatora używając w tym celu funkcji ?Pytanie do zgłoszenia?. Podmiot Zgłaszający ma 24 godziny na przesłanie odpowiedzi, które Organizator udostępni wszystkim Jurorom.
 7. Juror może wymienić się uwagami z innymi Jurorami używając w tym celu funkcji ?Komentarz?.
 8. Jurorzy po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, mają możliwość przenoszenia Pracy pomiędzy Kategoriami, jeżeli uznają, że Prace zostały zgłoszone w niewłaściwej Kategorii. Możliwość taka istnieje wyłącznie podczas Etapu I, nie później niż na tydzień przed jego zakończeniem.
 9. Po upływie dnia wyznaczonego jako końcowy dzień Etapu I, dostęp do Strony  zostanie zablokowany.
 10. Po zakończeniu Etapu I przedstawiciel Organizatora lub Audytora obliczy procentowy stosunek głosów ?IN? (?zasługuje na Short listę?) do głosów ?OUT? (?nie zasługuje na Short listę?) dla każdej z Prac i przedstawi Komitetowi Organizacyjnemu do zatwierdzenia listę proponowanych do Short listy Prac w każdej Kategorii. Prace proponowane do Short listy to te, które uzyskały co najmniej 60% pozytywnych wskazań Jurorów (głosy na ?IN?).
 11. Komitet Organizacyjny może zmienić dla wybranych lub wszystkich Kategorii procentowy stosunek głosów pozytywnych do negatywnych, którego osiągnięcie uprawnia do znalezienia się na Short liście.
 12. Na prośbę Jurora, Organizator może przesłać zatwierdzoną przez Komitet Organizacyjny Short listę, przy czym każdy Juror jest zobowiązany zachować najwyższą poufność przekazanych danych.
 13. Organizator jest uprawniony do pozbawienia Jurora prawa uczestnictwa w Etapie II, w przypadku gdy Juror w Etapie I nie oceni/nie odda głosu na Prace zgłoszone do Konkursu w Kategoriach, do których został przypisany, w terminie wskazanym przez Organizatora.

II Etap

 1. Celem Etapu II (zwany też ?Obradami) jest wybór prac, które zostaną nagrodzone. Etap II odbędzie 26 kwietnia 2016 roku w miejscu wskazanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu w wyjątkowych przypadkach, o czym uprzednio poinformuje Uczestników.
 2. Niestawienie się Jurora na Obradach nie wstrzymuje Obrad i nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia głosowania podczas jego nieobecności.
 3. W ramach Etapu II Jurorzy:
  a) zapoznają się z protestami oraz pytaniami Jurorów i wyjaśnieniami przygotowanymi przez Podmioty Zgłaszające, dotyczącymi Prac z Short Listy;
  b) dokonują przeglądu Prac z Short Listy – każda Praca z Short listy prezentowana jest podczas Obrad w formie prezentacji Filmu oraz Formularza załączonego do każdego Zgłoszenia. Prezentacje Prac odbywają się w ramach poszczególnych Kategorii;
  c) po każdej Kategorii dyskutują na temat Prac z Short listy. Celem dyskusji jest ułatwienie prac Jurorom, którzy mogą mieć wątpliwości i pytania.
  d) podejmują decyzję o głosowaniu nad poszerzeniem lub zawężeniem Short Listy;
  e) wybierają z Short Listy te prace, spośród których wybrane najlepsze zwycięskie Prace.
 4. Wskutek głosowania bezwzględną większością głosów poprzez podniesienie ręki przez Jurora nad pracami z Short Listy powstaje lista Prac nominowanych do nagrodzenia (dalej ?Lista nominowanych?). Juror, o którym mowa w pkt. 26 Regulaminu nie może uczestniczyć w Obradach (w tym w głosowaniu) w zakresie w którym dotyczą one Pracy, z którą być związany.
 5. Po każdej Kategorii Jurorzy dokonują ostatecznej oceny Prac z Listy nominowanych w sposób tajny za pomocą dostarczonego przez Organizatora systemu on-line.
 6. Jurorzy, oceniają Prace w pięciostopniowej skali od 0 do 4 punktów (gdzie: zdecydowanie nie zgadzam się = 0 punktów; raczej się zgadzam = 1 punkt; ani się zgadzam, ani nie zgadzam = 2 punkty; raczej się zgadzam = 3 punkty, zdecydowanie się zgadzam = 4 punkty), w czterech obszarach, którym przypisane są odpowiednie wagi:
  a) Czy to rozwiązuje określony problem konsumenta, marki lub organizacji?
  Waga tej oceny wynosi 2,00
  b) Czy to jest innowacyjne w kategorii produktowej, kreuje nową wartość/jakość, przełamuje schematy?
  Waga tej oceny wynosi 2,00
  c) Czy to ma potencjał na zgłoszenie do Lions Innovation lub jest unikalne na skalę światową?
  Waga tej oceny wynosi 1,00
  d) Czy po wdrożeniu tej innowacji reguły gry na rynku uległy(by) zmianie (zmiana struktury rynku, tworzenie nowego rynku, powstanie nowego standardu lub reakcja konkurencji)?
  Waga tej oceny wynosi 2,00
 7. Średnia głosów (dalej ?Ocena?), obliczona jako średnia arytmetyczna wszystkich ważnie oddanych przez Jurorów głosów zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zostaje udostępniona Jurorom podczas Obrad.

PRACE NAGRODZONE i NOMINOWANE

 1. Prace oceniane przez Jury mogą zostać nagrodzone (?Prace Nagrodzone?) lub otrzymać nominację (?Prace Nominowane?).
 2. Wśród Prac Nagrodzonych w ramach Kategorii przewiduje się następujące rodzaje nagród (dalej ?Nagrody?):
  a) brąz (?Brąz?) ? średnia głosów między 16,01 a 19,00 punktów;
  b) srebro (?Srebro?) ? średnia głosów między 19,01 a 22,00 punktów;
  c) złoto (?Złoto?) ? średnia głosów powyżej 22,00 punktów;
 3. Wyjątkowo Komitet Organizacyjny wraz z Przewodniczącymi mogą podjąć decyzję o uznaniu za Pracę Nagrodzoną Pracy, której Ocena jest niższa niż 16 punktów otrzymują nominację (?Nominacja?).
 4. Prace Nominowane w danej Kategorii są Prace, które w tej Kategorii otrzymały Ocenę, która wynosi nie więcej niż 16 punktów.
 5. Podmiot Zgłaszający, który zgłosił:
  1. Pracę Nagrodzoną – otrzymuje jedną statuetkę
 6. Podmioty Zgłaszające w ramach Współzgłoszenia mogą nabyć dodatkowe statuetki na podstawie zamówienia w Biurze Organizacyjnym Konkursu. Koszt statuetki to 1500 zł netto + 23% VAT.
 7. Prace z Listy nominowanych, w tym Prace Nominowane i Prace Nagrodzone, znajdą się obligatoryjnie w katalogu Innovation AD 2016. Podmiot Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za publikację w katalogu Innovation AD 2016, która wynosi 500 zł netto + 23% VAT za jedną Pracę. W przypadku Współzgłoszenia pobierana jest tylko jedna opłata od Podmiotów Zgłaszających. Opłatę należy uiścić w terminie i w sposób wskazany przez Organizatora.
 8. Ogłoszenie Prac Nagrodzonych oraz Prac Nominowanych odbędzie się w dniu 23 maja 2016 w Warszawie, podczas uroczystej Gali Innovation AD.
 9. Zaproszenia na Galę można kupić w biurze Biurze Organizacyjnym Konkursu, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie innovationad.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres e-mail: ewelina.kiszka@sar.org.pl. Koszt zaproszenia to 400 zł netto + 23%VAT (z VAT 492,00 zł).

GRAND PRIX

 1. Organizator może zdecydować o możliwości przyznania Grand Prix (dalej ?GP?) najlepszej Pracy spośród Prac Nagrodzonych, na zasadach opisanych poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Grand Prix bez podania przyczyny.
 2. Do głosowania nad Grand Prix może zostać dopuszczona Praca, która otrzymała Ocenę która wynosi min. 22.
 3. Organizator może zadecydować o możliwości przyznania oddzielnego Grand Prix dla Prac, które zostały zgłoszone w podkategorii Kampania społeczna.
 4. O przyznaniu Grand Prix decyduje Przewodniczący Jury wraz z Przewodniczącymi Grup Jurorskich na odrębnym posiedzeniu ustalonym przez Organizatora.

NAGRODY SPECJALNE ?Game Changer?

 1. Nagrody Specjalne ?Game Changer? przyznawane są wspólnie przez Komitet Organizacyjny oraz Jury Konkursu w następujących kategoriach:
  a) CZŁOWIEK ROKU to nagroda dla osoby ? bohatera, którego udział w kształtowaniu komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu oraz osobowość i postawa wywarły największy innowacyjny wpływ na rynek w Polsce b) FIRMA ROKU to nagroda dla firmy, która w najbardziej znaczący sposób zmieniła rzeczywistość i dokonała na rynku polskim najwięcej, ustanawiając nowe standardy jakościowe i trendy na rynku komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu.
  c) WYDARZENIE ROKU to nagroda za najbardziej nowatorskie, ważne dla rozwoju rynku komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu, wydarzenie minionego roku w Polsce.
 2. Kandydatury do Nagród Specjalnych zgłasza Komitet Organizacyjny wraz z zaproszonymi osobami, które w poprzednich edycjach konkursu pełniły funkcje Przewodniczącego konkursu, Przewodniczącego grupy jurorskiej oraz laureatów Nagród Specjalnych.

Jury dokonuje wyboru Osoby, Firmy oraz Wydarzenia, które otrzymają Nagrody Specjalne, spośród kandydatur wskazanych na liście nominowanych bezwzględną większością głosów.

Jury może nie przyznać nagrody.

RANKING PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH

 1. W ramach Konkursu powstaje ranking firm będących Podmiotami Indywidualnymi.a) Ranking tworzy się w oparciu o następującą punktację. Firma związana z Pracą, która:
 • otrzyma Nominację ? otrzymuje 2 punkty
 • otrzyma Brązowe ? otrzymuje 4 punkty
 • otrzyma Srebro ? otrzymuje 6 punktów
 • otrzyma Złoto ? otrzymuje 8 punktów
 • otrzyma tytuł Grand Prix ? otrzymuje 12 punktówb) W przypadku Współzgłoszenia, każdy z Podmiotów Zgłaszających otrzymuje po 50% punktów określonych powyżej.c) Podmiot, którego praca otrzyma Grand Prix nie otrzymuje punktów za Pracę Nagrodzoną. Podmiot, którego praca otrzyma status Pracy Wyróżnionej lub Nagrodzonej nie otrzymuje punktów za znalezienie się na Liście nominowanych.
  Organizator zastrzega sobie możliwość nie stworzenia rankingu.
  Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia rankingu Grup.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem e-maila na adres agata.wiewiora@sar.org.pl, do dnia 30 maja 2016 roku.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail składającego reklamację, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizatorzy zwrócą się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku określonym w punkcie powyżej, od momentu otrzymania właściwego uzupełnienia. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Werdykt Jury w zakresie wyboru Prac Nagrodzonych i Prac Nominowanych nie podlega reklamacji. Reklamacje w tym zakresie Organizator pozostawia bez rozpoznania.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Konkursu (?Dane?), jest Organizator.
 2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu. Za zgodą osób, których Dane dotyczą, Dane przetwarzane będą również w innych celach, w tym w celach marketingowych.
 3. Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto osoby te są zobowiązane do poinformowania Organizatora o jakiejkolwiek zmianie Danych.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetworzenie celu przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Naruszenie przez Podmiot Zgłaszający któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczenia Pracy z Konkursu i/lub utracie przez ten Podmiot Zgłaszający prawa do Nagrody.
 3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszały praw nabytych podmiotów biorących udział w Konkursie. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu.

 

Przedstawiamy Komitet Innvoation Ad 2016

Komitet

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close