REGULAMIN

Uprzejmie przepraszamy za zmianę w punkcie 37 Regulaminu konkursu YC Media. Poprawny zapis brzmi:

Koszty 4-dniowej akredytacji w Festiwalu Cannes Lions pokrywa Organizator. Pozostałe koszty (przelot, zakwaterowanie, inne) powinien pokryć Podmiot Zgłaszający określony indywidualnie w Formularzu Zgłoszeniowym i nie odpowiada za nie Organizator. W przypadku, gdy Podmiotów Zgłaszających jest 2 ? są oni zobowiązani do uiszczenia kosztów za każdego z Uczestników, którego zgłosili.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Celem konkursu YOUNG CREATIVES MEDIA (dalej: ?Konkurs?) jest wyłonienie najzdolniejszych młodych zespołów, pracujących w szeroko rozumianej komunikacji marketingowej oraz propagowanie standardów, jakie powinni spełniać młodzi ludzie pracujący w tej branży.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy ? pod numerem KRS: 00000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 016102001 (dalej: ?Organizator?).
 3. Regulamin udostępniony jest do wglądu na stronie internetowej Innovation AD pod adresem: innovationad.pl (dalej ?Strona www?)

 UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne (?Uczestnicy?), które tworzą dwuosobowe zespoły(dalej ?Zespoły?).
 2. Każdy z członków Zespołu musi spełniać wszystkie warunki przewidziane dla Uczestnika.
 3. Uczestnik, w chwili dokonywania zgłoszenia do Konkursu musi spełniać łącznie, następujące warunki:
  1. Jest osobą pełnoletnią, urodzoną po 25 czerwca 1985 roku.
  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Jest pracownikiem domu mediowego lub działu mediowego agencji reklamowej.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora zatrudnieni na podstawie umów określonych w Kodeksie pracy, a także na podstawie umów cywilnoprawnych stale współpracujący z Organizatorem w sprawach związanych z działalnością Organizatora, w tym przygotowaniem Konkursu.
 5. Uczestnikami nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 9. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (dalej ?Zgłoszenie?) w terminie do 29 stycznia 2016 roku, na adres e-mail: ewelina.kiszka@sar.org.pl

 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Uczestnicy mogą być zgłaszani do Konkursu osobiście lub za pośrednictwem podmiotów, w których są zatrudnieni lub z którymi współpracują na stanowisku uprawniającym ich do udziału w Konkursie (dalej: ?Podmiot Zgłaszający?).
 2. Zgłoszenie musi składać się z:
  1. Prawidłowo wypełnionego i opatrzonego odpowiednimi podpisami Uczestników Formularza Zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej ?Formularz Zgłoszeniowy?). Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego polega na wypełnieniu wszystkich jego pól (chyba, że zostały oznaczone jako nieobowiązkowe), w tym oświadczenia Uczestników, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem i akceptują wszystkie jego postanowienia, jak również oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
  2. Kopii potwierdzenia dokonania opłaty zgłoszeniowej w wysokości 700 zł + 23% VAT, dokonanej przez Podmiot Zgłaszający przelewem na następujący rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Bank Zachodni WBK, nr rachunku: 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684,

z dopiskiem ?YC Media + imię i nazwisko uczestnika/ów konkursu?.

 1. Podmioty Zgłaszające mają obowiązek dopełniać we własnym zakresie obieg dokumentów potrzebny do uiszczenia płatności przewidzianej za Zgłoszenia, zaproszenia na Galę i inne opłaty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Podmioty Zgłaszające wszelkich formalności (purchase order). Jednoznacznym zamówieniem udziału w Konkursie dla Organizatora jest wysłanie Zgłoszenia.  W związku z powyższym na Formularzach Zgłoszeniowych wymagany jest podpis: osoby (lub osób) odpowiedzialnej za zgłoszenie z Podmiotu zgłaszającego (lub Podmiotów Zgłaszających), oraz osoby (lub osób) odpowiedzialnej z Podmiotu Zgłaszającego (lub Podmiotów Zgłaszających) za kwestie finansowe związane z pokryciem kosztów dotyczących zgłoszenia do konkursu.

 PREELIMINACJE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Preeliminacji do Eliminacji (dalej ?Preeliminacje?). Preeliminacje polegają na wyborze Zespołów, które wezmą udział w Eliminacjach, spośród osób, które dokonały prawidłowego Zgłoszenia.
 2. Preeliminacje odbędą się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora i polegać będą na przygotowaniu pracy preeliminacyjnej (dalej: ?Praca Preeliminacyjna?) zgodnie z wymaganiami określonymi w briefie preeliminacyjnym (dalej: ?Brief Preeliminacyjny?).
 3. Niestawienie się na Preeliminacjach, w czasie i miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora, wyklucza Uczestnika z Konkursu. Uczestnik nie zostanie wykluczony z Konkursu jeśli uprzednio uzyska zgodę Organizatora na niestawienie się na Preeliminacjach.
 4. W ramach Preeliminacji Zespoły stawią się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora i dokonają rejestracji uczestnictwa w Preeliminacjach. Po zakończeniu rejestracji Zespołom wręczone zostaną kopie Briefu Preeliminacyjnego.
 5. Następnie Zespoły rozpoczną przygotowywanie Prac Preeliminacyjnych. Termin dostarczenia Prac Preeliminacyjnych Organizatorowi mija po upływie 48 godzin od chwili rozpoczęcia przygotowywania Prac Preeliminacyjnych poprzez dostarczenie Pracy Preeliminacyjnej Organizatorowi na wskazany przez Organizatora adres e-mail.
 6. Praca Preeliminacyjna powinna być przygotowana w wersji elektronicznej i składać się z prezentacji wykonanej w programie Microsoft Power Point, złożonej z nie więcej niż 10 slajdów wraz ze slajdem tytułowym, który nie jest obligatoryjny. Każdy slajd powinien zawierać nie więcej niż 700 znaków (wliczając w to odstępy międzywyrazowe – spacje). Prezentacja powinna być zapisana w dwóch plikach: z rozszerzeniem PPT lub PPTX oraz PDF.
 7. Uczestnicy przygotowują Prace Preeliminacyjne działając samodzielnie i indywidualnie. Przygotowując Prace Preeliminacyjne Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z materiałów dostarczonych przez Organizatora.
 8. Jury Preeliminacji składa się z wybranych członków Jury konkursu Innovation AD 2016.
 9. Jury Preeliminacji wybierze 15 najlepszych Prac Preeliminacyjnych, których autorzy zakwalifikowani zostaną do udziału w Eliminacjach Young Creatives Media (dalej: ?Eliminacje?). Wyniki Preeliminacji ogłoszone zostaną w terminie do 7 dni od upływu terminu na składanie Prac Preeliminacyjnych na stronie innovationad.pl oraz zostaną zakomunikowane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 ELIMINACJE

 1. Eliminacje odbędą się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora, o których zakwalifikowane Zespoły zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Niestawienie się na Eliminacjach, w czasie i miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora, wyklucza Uczestnika z Konkursu. Uczestnik nie zostanie wykluczony z Konkursu jeśli uprzednio uzyska zgodę Organizatora na niestawienie się na Eliminacjach.
 3. W ramach Eliminacji o wyznaczonej uprzednio przez Organizatora godzinie odbędzie się briefing, w trakcie którego Uczestnikom Konkursu przedstawiony zostanie brief mediowy (dalej: ?Brief?) przygotowany przez partnera Konkursu (dalej: ?Partner?).
 4. Bezpośrednio po otrzymaniu Briefu Uczestnicy przystąpią do przygotowywania prac eliminacyjnych (dalej: ?Prace Eliminacyjne?) w odpowiedzi na Brief przedstawiony w Konkursie.
 5. Każdy Zespół przygotuje maksymalnie 1 (jedną) Pracę Eliminacyjną. W przypadku oddania przez Uczestnika więcej niż jednej Pracy Eliminacyjnej, Organizator weźmie pod uwagę jedynie Pracę Eliminacyjną oddaną jako pierwszą.
 6. Zespoły przygotowują Pracę Eliminacyjną działając samodzielnie i indywidualnie. Przygotowując Pracę Eliminacyjną Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z materiałów i sprzętu dostarczonych przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji samodzielnej pracy Uczestników.
 7. Termin na dostarczenie Prac Eliminacyjnych Organizatorowi mija po upływie 24 godzin od chwili przedstawienia Briefu. Poprzez dostarczenie Prac Eliminacyjnych Organizatorowi rozumie się zebranie ich przez przedstawiciela Organizatora, który je opieczętowuje. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 8. Praca Eliminacyjna powinna być przygotowana w wersji elektronicznej i składać się z prezentacji wykonanej w programie Microsoft Power Point z użyciem template dostarczonego przez Organizatora, złożonej z nie więcej niż 10 slajdów wraz ze slajdem tytułowym, który nie jest obligatoryjny. Każdy slajd powinien zawierać nie więcej niż 700 znaków (wliczając w to odstępy międzywyrazowe – spacje). Prezentacja powinna być zapisana w pliku z rozszerzeniem PPT lub PPTX.
 9. W terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora, odbędą się prezentacje Prac Eliminacyjnych (dalej: ?Prezentacje?). W tym dniu Zespoły zobowiązanie są do stawienia się w miejscu wskazanym przez Organizatora, w celu osobistego przedstawienia Prezentacji przed jury Finału (dalej: ?Jury Finału?). Jury Finału jest tożsame z Jury Eliminacji i składa się z wybranych członków Jury konkursu Innovation AD 2016.
 10. Prezentacja powinna trwać nie dłużej niż 5 minut. Po przedstawieniu Prezentacji Jury Finału przysługuje przez czas nie krótszy niż 5 minut prawo zadawania Zespołom pytań dotyczące wykonanych przez nich Prac Eliminacyjnych. Jedno z pytań obowiązkowo zadane będzie w języku angielskim.
 11. Spośród Prac Eliminacyjnych wykonanych i dostarczonych zgodnie z Regulaminem Jury wybierze najlepszą Pracę Eliminacyjną (dalej ?Praca Nagrodzona?), a Zespół, który ją wykonał, otrzyma tytuł laureata Young Creatives Media (dalej: ?Laureat?). Ponadto Jury wybierze maksymalnie dwie prace wyróżnione (dalej ?Prace Wyróżnione?), a zespoły, które je wykonały, otrzymają tytuł zespołu wyróżnionego Young Creatives Media (dalej: ?Zespół Wyróżniony?). Laureat nie może być jednocześnie Zespołem Wyróżnionym.
 12. Ogłoszenie Laureata nastąpi podczas Gali Innovation AD w dniu 23 maja 2016 r.
 13. Ze względu na wymogi Festiwalu Cannes Lions niedopuszczalna jest sytuacja w której wygrywają Zespoły, w których co najmniej jeden z Uczestników miałby zostać również Laureatem Konkursu Young Creatives, organizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, a którego regulamin i zasady opisane są na stronie ktr.org.pl. Ewentualne konflikty w tym zakresie rozwiązuje specjalnie do tego wyznaczone Jury Konkursu.

LAUREACI

 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę (dalej ?Nagroda?) w postaci możliwości wzięcia udziału w konkursie Young Creatives Media podczas Festiwalu Cannes Lions. W przypadku gdy Laureatem danej Kategorii jest Zespół Nagroda dotyczy obydwu członków Zespołu.
 2. Prace Nagrodzone zostaną zaprezentowane podczas Gali Innovation AD. Organizator może podawać do publicznej wiadomości imiona i nazwiska Uczestników, którzy zostali wyłonieni w Preeliminacjach, Eliminacjach oraz wzięli udział w Festiwalu Cannes Lions, a także rozpowszechniać wizerunek Uczestników w ramach promocji i informowania o Konkursie.
 3. Koszty 4-dniowej akredytacji w Festiwalu Cannes Lions oraz pozostałe koszty (przelot, zakwaterowanie, inne) pokrywa Organizator.
 4. W przypadku zgłoszenia Uczestnika poprzez Podmiot Zgłaszający ? Uczestnik ma obowiązek reprezentować Podmiot Zgłaszający na Festiwalu Cannes Lions. Dopilnowanie tej kwestii leży po stronie Podmiotu Zgłaszającego.

PRAWA DO PRAC ZGŁOSZENIOWYCH, ELIMINACYJNYCH I KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik oświadcza, że zgłaszane przez niego Prace Zgłoszeniowe, Prace Preliminacyjne i Prace Eliminacyjne stanowią rezultat jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do tych prac i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a ponadto oświadcza, że korzystanie z tych prac zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, prawa, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem albo na podstawie zobowiązania.
 2. W zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie i promocje swojej osoby każdy z Uczestników udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na czas nieokreślony na korzystanie z Prac Preeliminacyjnych lub Prac Eliminacyjnych, w tym Prac Nagrodzonych, z chwilą ich zgłoszenia w Konkursie, na wszelkich znanych w chwili ustalenia prac polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dla celów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych Organizatora, sponsorów i Partnerów Konkursu, w tym promowania i informowania o Konkursie w szczególności poprzez zamieszczanie ich na stronach www, w mailingach informacyjnych, filmach i prezentacjach o Konkursie, w komunikacji mobilnej, internetowej, prasowej i innych.
 3. W terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do nabycia wszystkich praw, w szczególności praw autorskich wraz z prawami zależnymi, do Prac Preeliminacyjnych oraz Prac Eliminacyjnych, w tym Prac Nagrodzonych, w najszerszym przewidzianym przez prawo zakresie, w tym na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zamian za wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto. W tym celu Organizator przedstawi Uczestnikowi umowę przeniesienia praw do Pracy Preliminacyjnej i/lub Pracy Eliminacyjnej, w tym Pracy Nagrodzonej, zgodnie z powyższymi warunkami, a Uczestnik będzie zobowiązany Umowę taką podpisać.
 4. W terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do nabycia wszystkich praw, w szczególności praw autorskich wraz z prawami zależnymi do Prac Preeliminacyjnych oraz Prac Eliminacyjnych, w tym Prac Nagrodzonych, w najszerszym przewidzianym przez prawo zakresie, w tym na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zamian za wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto. W tym celu Organizator przedstawi Zespołowi umowę przeniesienia praw do Pracy Preliminacyjnej i/lub Pracy Eliminacyjnej, w tym Pracy Nagrodzonej, zgodnie z powyższymi warunkami, a każdy Uczestnik Zespołu będzie zobowiązany Umowę taką podpisać.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na nieoznaczanie jego autorstwa Pracy Preeliminacyjnej, Pracy Eliminacyjnej lub Pracy Zgłoszeniowej.
 6. Wszelkie nośniki, na których utrwalono Prace Zgłoszeniowe, Prace Preeliminacyjne i Prace Eliminacyjne i przekazano Organizatorowi – pozostają własnością Organizatora.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem e-maila na adres ktr@ktr.org.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizatorzy zwrócą się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Uczestnika.
 6. Werdykt Jury w zakresie wyboru Nagrodzonych Prac nie podlega reklamacji. Reklamacje w tym zakresie Organizator pozostawia bez rozpoznania. 

DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Konkursu, w tym m.in. danych podanych w ramach Formularza Zgłoszeniowego (?Dane?), jest Organizator.
 2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu. Za zgodą Uczestnika Dane przetwarzane będą również w innych celach, w tym w celach marketingowych.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakiejkolwiek zmianie Danych.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie celu przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczenia Uczestnika z Konkursu i/lub utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody.

Przedstawiamy Komitet Innvoation Ad 2016

Komitet

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close